Motto: "Přívětivá škola"

    Co nabízíme?

 1. Profesionální tým učitelů.
 2. Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 3. Výuku 2. cizího jazyka (němčina) od 8. ročníku.
 4. Dvě moderně vybavené počítačové učebny.
 5. Informační centrum s bohatou knihovnou a internetem.
 6. Kvalitní sportovní zázemí: bazén, dvě prostorné tělocvičny, posilovnu, travnaté a asfaltové hřiště.
 7. Čtyři oddělení školní družiny.
 8. Výbornou domácí stravu ve školní jídelně.
 9. Zájmové kroužky, např. plavání, kopané, volejbalu, posilování, hudební (zpěv a flétna), karate, anglického jazyka, zdravovědy, florbalu, turistiky ...
 10. Kvalitní služby výchovného poradenství (pavilon U-2, 2. patro).
 11. Školy v přírodě pro 1. stupeň (Šumava, Krkonoše).
 12. Lyžařské výcviky pro 2. stupeň (Krkonoše).
 13. Výjezdy do zahraničí (Itálie, Velká Británie).
 14. Bezpečné prostředí pro vzdělávání.

Těšíme se na kvalitní  spolupráci.

  

  Naše škola byla slavnostně otevřena 1. září 1985. Škola je  členěna do sedmi pavilonů, které jsou propojeny krytými spojovacími  chodbami. Součástí školy je pozemek o výměře 2000 m2, sportovní areál o výměře  2600 m2. Na pozemku školy jsou vybudovány dva studené a jeden vytápěný skleník.

    Součástí areálu školy jsou dvě tělocvičny, plavecká učebna, školní jídelna s  plánovací kapacitou 600 strávníků denně a služební byt pro  školníka.

    Škola má k dispozici celkem 43 učeben, z toho 12 odborných. Dvě OU výpočetní  techniky, OU hudební výchovy, OU výtvarné výchovy, OU fyziky, OU chemie, OU  přírodopisu, dvě OU AJ, OU NJ, OU speciální přípravy dívek, OU pracovního vyučování.

    Školní družina, která je umístěna v pavilonu MVD, má pro svoji činnost vyčleněno  celkem šest místností.     K dispozici jsou dvě žákovské, jedna učitelská a jedna metodická knihovna.

    Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky a byla  zařazena do sítě škol s účinností od 21. února 1996.

    Rozhodnutím Zastupitelstva města Žatce č. 37/03 z 30.1.2003,  byla dnem 1.1.2003  k naší škole přičleněna Speciální základní škola při Nemocnici Žatec.     Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu  vědeckého poznání, v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a v  souladu s principy Evropské unie. Zároveň škola klade důraz na  mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a ekologickou výchovu, včetně výchovy k  informační gramotnosti žáků.

    Od 1.3.2006 byl upraven název školy na Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny. Součástí  školy zůstává Mš a Zš při Nemocnici o.p.s. Žatec.

    V květnu 2011 se naše  škola zapojila do projektu "EU -  peníze školám"

Materiální, technické a prostorové podmínky

Materiální vybavenost školy didaktickou technikou, odbornými sbírkami v kabinetech a potřebnou literaturou pro učitele i žáky je na velmi dobré úrovni.  Průběžně jsou dokupovány nové učební pomůcky, včetně aktuálních počítačových programů  a nových počítačů.   

    Za finančního přispění zřizovatele školy - města Žatce,  sponzorů Ing. Fr. Horna, Jar. Hladkého, Technických služeb, Žatecké teplárenské  a FK Blšany, škola svépomocí (v létě 2003) zrekonstruovala travnaté hřiště v  areálu školy. Nově byla vybudována 22 m hluboká studna a systém automat.  zavlažování a opravena část oplocení. Hřiště je v odpoledních hodinách denně k  dispozici sídlištní veřejnosti.   

    Od r. 2003 byla péčí  zřizovatele školy - městem Žatec postupně vyměněna okna v malé tělocvičně, osazeny rozvody  ústředního topení v plavecké učebně, provedena rekonstrukce WC ve čtyřech pavilonech  (U -  1, 2, TV a ŠJ),  vybudovány sedlové střechy na pavilonech U – 1, 2,  provedena generální rekonstrukce strojovny plavecké učebny, vyměněna osvětlovací  tělesa ve všech kmenových třídách v pavilonech U - 1, 2, rekonstruována  chladírna zeleniny a zakoupeny dva varné kotle pro školní jídelnu, byly  vybudovány nové rozvody ústř. topení v přízemí pavilonu U - 1. Průběžně je  opravováno oplocení kolem sportovního areálu školy. V r. 2008 byla vyměněna okna  a zatepleny fasády druhého stupně (v listopadu) a v srpnu 2009 také u pavilonu  1. stupně. Rekonstruována byla sociální zařízení v pavilonu MVD (školní  družina). V létě 2011 proběhla výměna oken a zateplení fasády u pavilonů ŠJ, TV,  MVD a CF. Ve školním roce 2012/2013 proběhla výměna rozvodů vody včetně výměny  sanitární keramiky v pavilonech U-2, U-1, MVD, ŠJ, TV, PU a CF.

    Podle finančních možností  školy postupně nakupujeme výškově nastavitelné lavice a židle (zatím devět  tříd). Ke sportovnímu využití o přestávkách je žákům k dispozici: 6  stolů na stolní tenis, 1 stolní fotbal, 3 basketbalové koše uvnitř a 4 venku v  átriích, včetně kvalitně vybavené posilovny.

    Od 1.9.2007 bylo  vybudováno informační centrum vybavené bohatou knihovnou a počítači s  internetem a interaktivní tabulí.

 

Naše škola


 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Novinky

Starší »