Motto: "Přívětivá škola"

Co nabízíme?

 1. Profesionální tým učitelů.
 2. Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 3. Výuku 2. cizího jazyka (němčina) od 8. ročníku.
 4. Dvě moderně vybavené počítačové učebny.
 5. Informační centrum s bohatou knihovnou a internetem.
 6. Kvalitní sportovní zázemí: bazén, dvě prostorné tělocvičny, posilovnu, travnaté a asfaltové hřiště.
 7. Čtyři oddělení školní družiny.
 8. Výbornou domácí stravu ve školní jídelně.
 9. Zájmové kroužky, např. plavání, kopané, volejbalu, posilování, hudební (zpěv a flétna), karate, anglického jazyka, zdravovědy, florbalu, turistiky ...
 10. Kvalitní služby výchovného poradenství (pavilon U-2, 2. patro).
 11. Školy v přírodě pro 1. stupeň (Šumava, Krkonoše).
 12. Lyžařské výcviky pro 2. stupeň (Krkonoše).
 13. Výjezdy do zahraničí (Itálie, Velká Británie).
 14. Bezpečné prostředí pro vzdělávání.

Těšíme se na kvalitní spolupráci.

Naše škola byla slavnostně otevřena 1. září 1985. Škola ječleněna do sedmi pavilonů, které jsou propojeny krytými spojovacímichodbami. Součástí školy je pozemek o výměře 2000 m2, sportovní areál o výměře2600 m2. Na pozemku školy jsou vybudovány dva studené a jeden vytápěný skleník.

Součástí areálu školy jsou dvě tělocvičny, plavecká učebna, školní jídelna splánovací kapacitou 600 strávníků denně a služební byt proškolníka.

Škola má k dispozici celkem 43 učeben, z toho 12 odborných. Dvě OU výpočetnítechniky, OU hudební výchovy, OU výtvarné výchovy, OU fyziky, OU chemie, OUpřírodopisu, dvě OU AJ, OU NJ, OU speciální přípravy dívek, OU pracovního vyučování.

Školní družina, která je umístěna v pavilonu MVD, má pro svoji činnost vyčleněnocelkem šest místností. K dispozici jsou dvě žákovské, jedna učitelská a jedna metodická knihovna.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky a bylazařazena do sítě škol s účinností od 21. února 1996.

Rozhodnutím Zastupitelstva města Žatce č. 37/03 z 30.1.2003,byla dnem 1.1.2003k naší škole přičleněna Speciální základní škola při Nemocnici Žatec. Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smysluvědeckého poznání, v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a vsouladu s principy Evropské unie. Zároveň škola klade důraz namravní, estetickou, pracovní, zdravotní a ekologickou výchovu, včetně výchovy kinformační gramotnosti žáků.

Od 1.3.2006 byl upraven název školy na Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny. Součástí školy zůstává Mš a Zš při Nemocnici o.p.s. Žatec.

V květnu 2011 se naše škola zapojila do projektu "EU -peníze školám"

Materiální, technické a prostorové podmínky

Materiální vybavenost školy didaktickou technikou, odbornými sbírkami v kabinetech a potřebnou literaturou pro učitele i žáky je na velmi dobré úrovni.Průběžně jsou dokupovány nové učební pomůcky, včetně aktuálních počítačových programůa nových počítačů. 

Za finančního přispění zřizovatele školy - města Žatce,sponzorů Ing. Fr. Horna, Jar. Hladkého, Technických služeb, Žatecké teplárenskéa FK Blšany, škola svépomocí (v létě 2003) zrekonstruovala travnaté hřiště vareálu školy. Nově byla vybudována 22 m hluboká studna a systém automat.zavlažování a opravena část oplocení. Hřiště je v odpoledních hodinách denně kdispozici sídlištní veřejnosti.

Od r. 2003 byla péčízřizovatele školy - městem Žatec postupně vyměněna okna v malé tělocvičně, osazeny rozvodyústředního topení v plavecké učebně, provedena rekonstrukce WC ve čtyřech pavilonech(U -1, 2, TV a ŠJ),vybudovány sedlové střechy na pavilonech U – 1, 2,provedena generální rekonstrukce strojovny plavecké učebny, vyměněna osvětlovacítělesa ve všech kmenových třídách v pavilonech U - 1, 2, rekonstruovánachladírna zeleniny a zakoupeny dva varné kotle pro školní jídelnu, bylyvybudovány nové rozvody ústř. topení v přízemí pavilonu U - 1. Průběžně jeopravováno oplocení kolem sportovního areálu školy. V r. 2008 byla vyměněna oknaa zatepleny fasády druhého stupně (v listopadu) a v srpnu 2009 také u pavilonu1. stupně. Rekonstruována byla sociální zařízení v pavilonu MVD (školnídružina). V létě 2011 proběhla výměna oken a zateplení fasády u pavilonů ŠJ, TV,MVD a CF. Ve školním roce 2012/2013 proběhla výměna rozvodů vody včetně výměnysanitární keramiky v pavilonech U-2, U-1, MVD, ŠJ, TV, PU a CF.

Podle finančních možnostíškoly postupně nakupujeme výškově nastavitelné lavice a židle (zatím devěttříd). Ke sportovnímu využití o přestávkách je žákům k dispozici: 6stolů na stolní tenis, 1 stolní fotbal, 3 basketbalové koše uvnitř a 4 venku vátriích, včetně kvalitně vybavené posilovny.

Od 1.9.2007 bylovybudováno informační centrum vybavené bohatou knihovnou a počítači sinternetem a interaktivní tabulí.

Naše škola


 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Novinky

Starší »